Przeskocz do treści

PROJEKT 7.2.2.

EFSI_Samorzad_kolor-PL

Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych

Osoby zainteresowane otrzymaniem ww. wsparcia zapraszamy do kontaktu z Wspólnotą Wolontariuszy Hospicyjnych Ludzki Gest im. Jana Pawła II ul. ul. Droga Leśna 60, 64-600 Oborniki

Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych "Ludzki Gest" im. Jana Pawła II w partnerstwie z Project Hub sp. z o. o oraz Gminą Oborniki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pn. „Ludzki gest - wsparcie osób niesamodzielnych w Gminach Oborniki, Wągrowiec, Ryczywół” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 3 stycznia 2018 r. do 31 października  2019 r. na terenie gmin: Oborniki, Wągrowiec (gmina miejska i wiejska), Ryczywół na terenie województwa wielkopolskiego.

Wartość projektu: 2 079 792,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 975 802,40 zł

Cele projektu.Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 175 osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych, w tym 105 kobiet, zamieszkałych w Gminach: Oborniki, Wągrowiec (gm. wiejska i miejska), Ryczywół, mających służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności oraz zwiększenie wiedzy 100 opiekunów faktycznych (68K) z zakresu opieki nad podopiecznymi, w okresie od 1.11.2017 r. do 31.10.2019 r

Planowane efekty:

 • Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 115 osób niesamodzielnych, obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów, itp. oraz inne w zależności od potrzeb.
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 30 osób wymagających pomocy innych osób, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym– obejmować będą m.in. wsparcie:

- rehabilitacyjne,

- psychologiczne,

- specjalistyczne  pielęgniarskie.

 • Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 30 osób niepełnosprawnych. Zadaniem asystenta będzie pomoc w osiągnięciu przez osobę niepełnosprawną jak największej samodzielności w zakresie życia codziennego, samoopieki, współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.
 • Centrum wsparcia dla 100 opiekunów faktycznych, świadczące następujące usługi: Szkolenia w tematach: metody pielęgnacyjne - opieka nad osobą niesamodzielną, sposoby aktywizowania podopiecznych, metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci, spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i zespołów , wsparcie psychologa, poradnictwo prawne, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Utworzenie dla 4 osób mieszkania wspomaganego wspieranego na terenie gminy Oborniki. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego. Możliwe również jest stworzenie mieszkaniu miejsc krótkookresowego pobytu. O miejsce w mieszkaniu ubiegać się mogą osoby spełniające kryteria uczestnictwa w projekcie, które:

- są osobami samotnymi lub pozbawionymi wsparcia rodziny (osoby o ograniczonej samodzielności i nie posiadające wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób),

- nie wymagają całodobowej opieki medycznej

- posiadają zaświadczenie lekarza prowadzącego lub psychiatry o wskazaniach bądź  ograniczeniach osoby przyjmowanej, określająca stopień sprawności psychofizycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdują w regulaminie projektu.

Dokumenty rekrutacyjne  do pobrania:

 1. W Biurze Projektu: Stowarzyszenie Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych "Ludzki Gest" im. Jana Pawła II, ul. Droga Leśna 60,  Oborniki; czynne w godzinach: 9.00-14.00
 2. Na stronie www.ludzkigest.oborniki.pl
 3. W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu

Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Biura Projektu.

Rekrutacja ciągła od stycznia 2018r.  do września 2019 r.

Pierwszy termin rekrutacji – 15. 01. 2018 r.

Drugi termin rekrutacji - 28.02.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin projektu
 • Formularz rekrutacyjny opiekun faktyczny
 • Formularz rekrutacyjny osoba niesamodzielna
 • Załącznik nr 1 dot. osoby niepełnoletniej
 • Wniosek o przyznanie mieszkania wspomaganego (w formie mieszkania wspieranego)
Biuro projektu:

Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych  "Ludzki Gest" im. Jana Pawła II

ul. Droga Leśna 60,  Oborniki 64-600.

Kontakt tel: 518795665 , Kontakt e-mail: hospicjum.ludzkigest@oborniki.pl

Wykaz wymaganych dokumentów dot. przystąpienia do projektu:

Formularz zgłoszeniowy do projektu” wraz z załącznikami:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz wymagane oświadczenia;
 2. Zaświadczenie o dochodach i/lub inne dokumenty określające dochód na osobę samotnie gospodarującą, osobę w rodzinie lub rodzinę -w przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;
 3. Zaświadczenie od lekarza o niesamodzielności z ewentualną informacją o zalecanym przez lekarza rodzaju pielęgnacji;
 4. Zaświadczenie od lekarza o konieczności realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych - dotyczy osób, ubiegających się o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych;
 5. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niesamodzielnej bądź innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia - dotyczy osób z niepełnosprawnościami;
 6. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza prowadzącego w przypadku osób chorujących psychicznie lub niesprawnych intelektualnie, w tym lekarza rodzinnego, a w przypadku niepełnosprawności skojarzonych i występowania chorób współistniejących także lekarza specjalistę oraz opinii psychologa o osobie przyjmowanej - dotyczy mieszkania wspomaganego;
 7. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie - dotyczy osób niepełnoletnich
 8. Wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym - dotyczy mieszkania wspomaganego.

REGULAMIN Oborniki

formularz rekrutacyjny.osoba niesamodzielna

formularz rekrutacyjny.opiekun faktyczny

Zalacznik nr1.dot. osoby niepelnoletniej

Upoważnienie

pismo do lekarzy (4)

Zaświadczenie Nr 1

Zaświadczenie Nr 2